นางรุจิรา แดงจันทึก

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หนังสือเล่มเล็ก..เด็กห้วยหิน

        ได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่ ๕  (ตัวแทน สพป.มหาสารคาม เขต ๒)  จากการแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.๔-๖  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดนครพนมครูผู้ฝึกสอน และทีมงาน (น้องมาย น้องนา น้องเขต)

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ภาพปะติด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ สพป.มค.๒

วันนี้ขอเก็บภาพปะติดสวย ๆ จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒  สพป.มค.๒  ซึ่งแข่งขันที่ อ.นาดูน  มาฝากค่ะ 
 
 
 
 


 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขัน

การแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนทั้งระดับกลุ่มเครือข่าย ระดับสพป.  ระดับภาค  และระดับประเทศ  ใช้บทอาขยานดังนี้

บทอาขยาน

ช่วงชั้นที่ ๑  ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ )

บทหลัก มีดังนี้

- แมวเหมียว

- ฝนตกแดดออก

- กาดำ

- รักษาป่า

- เด็กน้อย

- วิชาหนาเจ้า

บทเลือก มีดังนี้

- นี่ของของเธอ

- รักเมืองไทย

- ไก่แจ้

- สักวา

- ความดีความชั่ว

- ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน

ช่วงชั้นที่ ๒   ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ )

บทหลัก มีดังนี้

- พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก

- สยามานุสสติ

- วิชาเหมือนสินค้า

- สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์

- ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

- โคลงโลกนิติ

บทเลือก มีดังนี้

- พฤษภกาสร

- ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

- ไทยรวมกำลังตั้งมั่น

- ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

- ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

- ผู้ชนะ

- เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

- วิถีเด็กไทย

- ฟังใดได้รู้เรื่อง

- ดวงตะวัน

ช่วงชั้นที่ ๓  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)

บทหลัก มีดังนี้

- นิราศภูเขาทอง

- โคลงโลกนิติ

- โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

- บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศกรรมา

- อิศรญาณภาษิต

- บทพากย์เอราวัณ

บทเลือก มีดังนี้

- รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต

- บุพการี

- อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว

- วัฒนธรรม

- พอใจให้สุข

- พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

- พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

- พระอภัยมณี ตอน อุศเรนตีเมืองผลึก

- พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณี ตีเมืองใหม่            

 

จากหนังสือ อ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย "บทอาขยานภาษาไทย" ช่วงชั้นที่ ๑-๔ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันอาเซียน (๘ สิงหาคม ๒๕๕๕)

กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN  DAY)  ของ  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง)

         โรงเรียนบ้านห้วยหินได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ในวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียนครบ  ๔๕  ปี  ซึ่งกิจกรรมที่จัด คือ  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน พร้อมข้อมูลประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐  ประเทศ  การเดินพาเหรดนำเกร็ดความรู้อาเซียนสู่ชุมชน  การตอบปัญหาอาเซียน  การแสดงโปงลางของนักเรียน  ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดี
    

                                     

                                 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
                                             (Association of Southeast Asian Nations)

                                                                             คำขวัญ
                                           "One Vision, One Identity, One Community"
                                      (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)ขบวนพาเหรดประเทศสมาชิกอาเซียน
เชิญธงอาเซียนและประเทศสมาชิกสู่ยอดเสา
นิทรรศการ แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของอาเซียน และประเทศสมาชิก
การแสดงดนตรีโปงลางของนักเรียน
หนุ่มสาวชาวพม่า
                                                                                    

หนุ่มสาวชาวบรูไน
เพิ่มคำอธิบายภาพ

ชุมชนร่วมกิจกรรม วันอาเซียนคำกล่าวทักทาย
(ภาษาอาเซียน)
บรูไน
ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย
ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย
ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์
กูมุสตา
สิงคโปร์
หนีห่าว
ไทย
สวัสดี
กัมพูชา
ซัวสเด
ลาว
สะบายดี
พม่า
มิงกาลาบา
เวียดนาม
ซินจ่าว
                                                                                 

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้และพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อผู้รายงาน         นางรุจิรา  แดงจันทึก
ปีการศึกษา            2554

บทคัดย่อ
                การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนใช้กับหลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน   กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ปีการศึกษา 2554  จำนวน  19  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6 จำนวน 8  เรื่อง  แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน  จำนวน  8  ชุด  ชุดละ  10  ข้อ   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  จำนวน  5  ข้อ  ในการหาค่าประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามเกณฑ์  80/80  คำนวณจากสูตร  E1 / E2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  t-test  (Dependent)  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  ( )   ค่าเฉลี่ย  ( )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( )  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบหลังเรียน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  ค่าความยาก  (p)  ค่าอำนาจจำแนก  (r)  และ ค่าความเชื่อมั่น  (rtt)  
                ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง  8  เรื่อง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  โดยจำแนกแต่ละเรื่อง ดังนี้
1.1  หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง แม่กนของคำจันทร์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ   
93.16/92.63  สูงกว่าเกณฑ์  80/80

1.2  หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ผมแกละรู้แม่กก  มีประสิทธิภาพเท่ากับ
91.05/93.16   สูงกว่าเกณฑ์  80/80
                                1.3  หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง น้ำใจเศรษฐี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
94.74/92.11  สูงกว่าเกณฑ์  80/80
                                1.4  หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง พี่สอนน้อง  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
93.16/93.16  สูงกว่าเกณฑ์  80/80
                                1.5  หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง สำนวนของพลายงาม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  94.74/93.68  สูงกว่าเกณฑ์  80/80
1.6  หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง หนุมานชาญอักษร   มีประสิทธิภาพเท่ากับ
93.68/93.68  สูงกว่าเกณฑ์  80/80
1.7  หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง สายชลคนขยัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ
94.21/93.6883  สูงกว่าเกณฑ์  80/80
1.8  หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง แม่มดครู  มีประสิทธิภาพเท่ากับ
96.32/94.21  สูงกว่าเกณฑ์  80/80
             โดยสรุปประสิทธิภาพโดยภาพรวมของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เท่ากับ  93.88/93.22  สูงกว่าเกณฑ์  80/80
2.  คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแต่ละเรื่องสูงกว่าก่อนใช้หนังสืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ทั้ง 8  เรื่อง
                3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านเฉลี่ย  2.83
อยู่ในระดับมาก


วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

ผลการแข่งขันอาขยาน ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๑

     สวัสดีปีใหม่ค่ะ  วันนี้ผู้เขียนมีผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมท่องบทอาขยาน ม.ต้น       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๖๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔   ซึ่งจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ  และผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนี้ด้วย  ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ค่ะ

อันดับที่ 1 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านม่วง / สพป.ศรีสะเกษ 2
อันดับที่ 2 (เหรียญทอง) โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ / สพป.มุกดาหาร
อันดับที่ 3 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ / สพป.มหาสารคาม 1
อันดับที่ 4 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย / สพป.ยโสธร 1
อันดับที่ 5 (เหรียญทอง) โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา / สพป.ร้อยเอ็ด 2
อันดับที่ 6 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 / สพป.นครราชสีมา 4
อันดับที่ 7 (เหรียญทอง) โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก / สพป.บุรีรัมย์ 4
อันดับที่ 8 (เหรียญทอง) โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) / สพป.อุบลราชธานี 5
อันดับที่ 9 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านเชียงยืน / สพป.มหาสารคาม 3
อันดับที่ 10 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านว่าน / สพป.หนองคาย 1
อันดับที่ 11 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป / สพป.นครราชสีมา 7
อันดับที่ 12 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก / สพป.ชัยภูมิ 3
อันดับที่ 13 (เหรียญทอง) โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม / สพป.กาฬสินธุ์ 2
อันดับที่ 13 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านท่าสว่าง / สพป.ศรีสะเกษ 4
อันดับที่ 15 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ / สพป.นครราชสีมา 1
อันดับที่ 15 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโสมน / สพป.สุรินทร์ 2
อันดับที่ 15 (เหรียญทอง) โรงเรียนอนุบาลปะคำ / สพป.บุรีรัมย์ 3
อันดับที่ 15 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น / สพป.เลย 3
อันดับที่ 19 (เหรียญทอง) โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 / สพป.บุรีรัมย์ 2
อันดับที่ 20 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน / สพป.นครราชสีมา 2
อันดับที่ 21 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านตาดภูวง / สพป.สกลนคร 2
อันดับที่ 21 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโนนทอง / สพป.ขอนแก่น 5
อันดับที่ 23 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ / สพป.นครราชสีมา 3
อันดับที่ 24 (เหรียญทอง) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร / กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
อันดับที่ 25 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านดอนกลาง / สพป.นครพนม 2
อันดับที่ 25 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านตากูก / สพป.สุรินทร์ 1
อันดับที่ 27 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านดอนบม / สพป.ขอนแก่น 1
อันดับที่ 27 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง / สพป.ศรีสะเกษ 1
อันดับที่ 27 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย / สพป.หนองบัวลำภู 2
อันดับที่ 30 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโนนปอแดง / สพป.เลย 2
อันดับที่ 31 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านท่าลาด / สพป.หนองบัวลำภู 1
อันดับที่ 32 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) / สพป.มหาสารคาม 2
อันดับที่ 33 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านกันจาน / สพป.ศรีสะเกษ 3
อันดับที่ 33 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านปลาหลาย / สพป.สกลนคร 3
อันดับที่ 35 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง / สพป.นครราชสีมา 6
อันดับที่ 35 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านตูม / สพป.อุดรธานี 3
อันดับที่ 37 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า / สพป.อุดรธานี 2
อันดับที่ 38 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม / สพป.เลย 1
อันดับที่ 38 (เหรียญทอง) โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร / สพป.สกลนคร 1
อันดับที่ 38 (เหรียญทอง) โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) / สพป.อุบลราชธานี 1
อันดับที่ 38 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ / สพป.นครราชสีมา 5
อันดับที่ 38 (เหรียญทอง) โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก / สพป.บุรีรัมย์ 1
อันดับที่ 43 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านนาบอน / สพป.กาฬสินธุ์ 3
อันดับที่ 44 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง / สพป.อุบลราชธานี 3
อันดับที่ 45 (เหรียญทอง) โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา / สพป.นครพนม 1
อันดับที่ 46 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า / สพป.ชัยภูมิ 2
อันดับที่ 47 (เหรียญเงิน) โรงเรียนนามลวิทยาคาร / สพป.กาฬสินธุ์ 1
อันดับที่ 48 (เหรียญเงิน) โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา / สพป.อำนาจเจริญ
อันดับที่ 48 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านห้วยลึก / สพป.หนองคาย 3
อันดับที่ 48 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ / สพป.สุรินทร์ 3
อันดับที่ 51 (เหรียญเงิน) โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ / สพป.อุดรธานี 1
อันดับที่ 52 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี / สพป.ร้อยเอ็ด 3
อันดับที่ 53 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ / สพป.ชัยภูมิ 1
อันดับที่ 53 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง / สพป.อุดรธานี 4
อันดับที่ 55 (เหรียญเงิน) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ / สพป.ร้อยเอ็ด 1
อันดับที่ 55 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านช่องเม็ก / สพป.ยโสธร 2
อันดับที่ 57 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านตากแดด / สพป.อุบลราชธานี 2
อันดับที่ 57 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม / สพป.ขอนแก่น 2
อันดับที่ 59 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) / สพป.อุบลราชธานี 4
อันดับที่ 59 (เหรียญเงิน) โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา / สพป.ขอนแก่น 4
อันดับที่ 61 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านแบง / สพป.หนองคาย 2
อันดับที่ 62 (เหรียญเงิน) โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน / สพป.ขอนแก่น 3

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

การสอบ  O-NET  ซึ่งจะสอบพร้อมกันทั่วประเทศ  โดยแบ่งระดับการสอบ ดังนี้

O-NET  ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2555 
O-NET ม.3 สอบวันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555
O-NET ม.6 สอบวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2555


เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ
 (1) บัตรประจำตัวประชาชน  หรือ
(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย   หรือ
(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (บัตรยังไม่หมดอายุ)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
(1) ดินสอดำ 2B
(2) ยางลบ
(3) ปากกา


ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  และคำชี้แจงในการทำข้อสอบของแต่ละวิชา  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์
http://www.niets.or.th/