นางรุจิรา แดงจันทึก

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขัน

การแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนทั้งระดับกลุ่มเครือข่าย ระดับสพป.  ระดับภาค  และระดับประเทศ  ใช้บทอาขยานดังนี้

บทอาขยาน

ช่วงชั้นที่ ๑  ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ )

บทหลัก มีดังนี้

- แมวเหมียว

- ฝนตกแดดออก

- กาดำ

- รักษาป่า

- เด็กน้อย

- วิชาหนาเจ้า

บทเลือก มีดังนี้

- นี่ของของเธอ

- รักเมืองไทย

- ไก่แจ้

- สักวา

- ความดีความชั่ว

- ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน

ช่วงชั้นที่ ๒   ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ )

บทหลัก มีดังนี้

- พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก

- สยามานุสสติ

- วิชาเหมือนสินค้า

- สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์

- ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

- โคลงโลกนิติ

บทเลือก มีดังนี้

- พฤษภกาสร

- ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

- ไทยรวมกำลังตั้งมั่น

- ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

- ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

- ผู้ชนะ

- เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

- วิถีเด็กไทย

- ฟังใดได้รู้เรื่อง

- ดวงตะวัน

ช่วงชั้นที่ ๓  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)

บทหลัก มีดังนี้

- นิราศภูเขาทอง

- โคลงโลกนิติ

- โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

- บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศกรรมา

- อิศรญาณภาษิต

- บทพากย์เอราวัณ

บทเลือก มีดังนี้

- รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต

- บุพการี

- อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว

- วัฒนธรรม

- พอใจให้สุข

- พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

- พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

- พระอภัยมณี ตอน อุศเรนตีเมืองผลึก

- พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณี ตีเมืองใหม่            

 

จากหนังสือ อ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย "บทอาขยานภาษาไทย" ช่วงชั้นที่ ๑-๔ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น